top of page

 טופס הזמנה 

פרטי המזמין (שאינו קטין)
פרטי הטיול
אפוטרופסות
האם אתה ממלא טופס זה כהורה/אפוטרופוס למשתתף מתחת לגיל 18 ביום תחילת הפעילות?
פרטי הנוסע/נוסעת 1
העלאת צילום דרכון*
לטיולי אופניים בלבד - אופנים חשמלים הם בתוספת תשלום
פרטי הנוסע/נוסעת 2
העלאת צילום דרכון 1
לטיולי אופניים בלבד נוסעת 2 - אופנים חשמלים הם בתוספת תשלום
פרטי איש קשר - רצוי קרוב משפחה
תוספות - אופציונלי
פרטי כרטיס אשראי 

הכרטיס ישמש לבטחון בלבד על פי הכתוב בתנאי ההזמנה

תנאי תשלום

עם חתימת הסכם זה יועבר סכום ראשוני של 20% מערך החבילה, כמפורט בטופס הסכם מתן שרותים. יתרת התשלום במלואה תבוצע לפי התנאים המוזכרים בטופס תנאי הביטול ולא יאוחר מ – 45 יום לפני תאריך היציאה לטיול.

בחירת אמצעי תשלום
צרוף צילום אסמכתא לתשלום
אישור תנאים וחתימה

לאחר השליחה נא המתינו עד למעבר לאישור להצלחה

Document with Pen
bottom of page