top of page

תנאי שימוש באתר, מדיניות פרטיות וזכויות יוצרים

תנאי שימוש באתר, מדיניות פרטיות וזכויות יוצרים
DARE2WALK (טלי אפללו, ע.מ 025707118) (להלן: "דר טו וולק") מודה לך על בחירתך.
בכניסה, צפייה, גלישה, הרשמה, הזמנה או שימוש בכל דרך אחרת באתר האינטרנטhttps://www.dare2walk-caminodesantiago.com/ 
(להלן: "האתר")
המשתמש (זכר/נקבה/יחיד/רבים) מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ולציית להם, לרבות שינויים בהם מעת לעת.
להלן התנאים:
1.    כל המופיע באתר הינו מוגן, אלא אם צוין אחרת, ואסור לשימוש ללא הרשאת דר טו וולק. המידע באתר מדויק ומעודכן בהתאם לפרטים הידועים לדרכי הברזל ו/או הנמסרים ישירות על-ידי צדדים שלישיים או גורם מטעמם ובהסכמתם. דר אטו וולק אינה נושאת באחריות לכל טעות או שגיאה בתוכן האתר כתוצאה מפרטים שנמסרו כאמור כמות שהם.
2.    המידע שבאתר הינו דינאמי ומשתנה מעת לעת. המידע המצוי באתר אינו בגדר ייעוץ ואינו סופי אלא מבוסס על המידע המצוי בעת כתיבתו וכפי שנמסר מצדדים שלישיים ומתעדכן כל העת. לפיכך, אין להתייחס למידע כמוחלט ו/או מחייב. המידע המדויק והעדכני יימסר בסמוך לפני ביצוע ההזמנה והמידע המחייב הנו המידע שיופיע במסמך אישור ההזמנה, בטופס גילוי נאות ובתנאי ההתקשרות וההסכם המלא בלבד.
3.    המשתמש עושה באתר שימוש באחריותו האישית בלבד ודר טו וולק אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, כלכלי וכיו"ב שנגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר ו/או משימוש באתר או בחומרים הכלולים באתר או זמינים דרכו. בהיות המשתמש עושה שימוש באתר הנו משחרר את דר טו וולק מכל אחריות לנזקים.
4.    תכנים, תמונות, אינפורמציה, חבילות או כל פרט אחר המוצג באתר הינם קניין רוחני של דר טו וולק  או שנעשה בהם שימוש בהסכמת צדדים שלישיים. שימוש בתכנים, בתמונות, מידע, חבילות ו/או פרטים אלה ע"י המשתמש או מטעמו הינו אסור, אלא אם הותר באופן מפורש וספציפי ע"י דר טו וולק. שימוש לא מורשה הנו בניגוד לדין.
5.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, יצירה, תכנים, תכניות טיול, מסלולים, חבילות, שירותים ועיצוב האתר לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, תכנים רבים ורחבים שמופיעים בו, עיצוב, לוגו, צבעים, רקע, גופן, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "המידע") הינם אך ורק של דר טו וולק או של צדדים שלישיים אשר התירו את השימוש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת דר טו וולק.
6.    דר טו וולק אינה נושאת באחריות לאתרי האינטרנט שקישורים אליהם מופיעים באתר לנוחיות המשתמש והכללת קישור לאתר כלשהו אינה מרמזת על אישור דר טו וולק בדבר האתר המקושר. הכניסה לאתרים המקושרים נעשית באחריות המשתמש, שכן דר טו וולק אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת הקישורים לא תתפרש כהצעה להשתמש, הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של דר טו וולק לתכנים ו/או לשירותים המוצעים ע"י אחרים.
7.    משתמש השולח דואר אלקטרוני לאתר או פונה לדר טו וולק לא יסווה את זהותו באמצעות שימוש בשם שקרי או בשם חשבונו של אחר. השימוש במידע שיסופק כאמור יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של דר טו וולק.
8.    המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שדר טו וולק תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. דר טו וולק לא תחשוף את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש תחילה, למעט מסירת פרטים לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים לדר טו וולק ומסירת פרטים על-פי סמכות שבדין.
9.    יובהר ויודגש, כי בעת השימוש והזמנה באתר דר טו וולק נשמרים שם, מען ודרך התקשרות בלבד, לא קיים מאגר מידע ופרטי התשלום מוצפנים ואינם נחשפים או נשמרים. כמו כן, בעת ההרשמה לאתר דר טו וולק (אינה חובה) נשמרים פרופילים ועוגיות שמאפשרים לאתר דרכי הברזל לזהות ולאמת פרטים ולהציג פרסומות ותוכן. 
10.    המשתמש נותן בזאת לדר טו וולק את הסכמתו לעשות שימוש בפרטיו לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל שלו. ביטול ההסכמה ייעשה בכתב לדר טו וולק ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. המשתמש באתר מאשר כי מדיניות הפרטיות של דר טו וולק מקובלת ומוסכמת עליו וכי לא יעשה שימוש אסור כלשהו באתר בכל דרך שהיא.
11.    המשתמש מתחייב לא לשלוח, לדוור או בדרך אחרת לשלוח או להעביר חומר כלשהו המכיל תוכנות וירוס או קוד, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו להפריע, להרוס, להגביל או המפריעים, הורסים או מגבילים בפועל את התפקוד של האתר.
12.    על האתר, השימוש באתר ותנאי השימוש וההתקשרות עם דר טו וולק כפועל יוצא מכך יחולו חוקי מדינת ישראל וכל מחלוקת שתתגלע בקשר כלשהו עם האמור תהא מסורה בלעדית לשיפוטם של בתי המשפט במחוז חיפה בלבד. בכל מקרה שבו יקבע בית המשפט שלו הסמכות המתאימה כי אחד הסעיפים בתנאים הללו הינם בלתי חוקי, מסכים המשתמש כי יתר הסעיפים יישארו בתוקף וימשיכו לחול.
13.    מוסכם על המשתמש כי בחלוף שנתיים מיום ביצוע ההזמנה לא יהיה זכאי לבוא אל דר טו וולק בכל תביעות שהן בין עפ"י התקשרותו החוזית דנא ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
14.    בכל שאלה ניתן לפנות לכתובת דוא"ל:taliaaflalo@gmail.com.
15.    האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

bottom of page